Ny runde med fugleinfluensa

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på fjærfe på en gård i Klepp kommune i Rogaland, samt hos stokkand skutt under jakt i samme kommune.

I anledning at høypatogen fugleinfluensa på ny er oppdaget, både i fjærfehold og blant villfugl er rådet fra Mattilsynet og Miljødirektoratet at ringmerking bør opphøre i områder hvor det påvises H5N1-smitte.

Vanlig nettfangst av spurvefugl innebærer ikke noen stor risiko, men en må være oppmerksom på at det ved nettfangst kan komme i kontakt med artsgrupper med større smittepotens (som f.eks. vadere, kråkefugler), som potensielt kan spre smitten videre.

Ringmerking bør opphøre innenfor markert område.


Når det gjelder ringmerking av andre fuglearter (ikke risikoarter) eller områder:

FHI vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Men man bør du likevel ta forholdsregler for å redusere risikoen ytterligere. Husk at disse også generelt er viktige for å hindre spredning av mange andre infeksjonssykdommer, som fugler kan være bærere av. Ringmerkere og andre fuglekikkere kan gi verdifulle bidrag til overvåkingen av ulike sykdommer, ved å være observante og se spesielt etter syke/døde fugler i sine nærområder. Følg imidlertid alltid lokale og nasjonale retningslinjer (www.mattilsynet.no).

Spørsmål og svar om høypatogen fugleinfluensa

Smitteråd ringmerking

Smittevernråd sykdom og dødt vilt

Utbrudd av fugleinfluensa | Mattilsynet